Rozpoczęcie roku szkolnego !!!

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 02.09.2019r (poniedziałek):

o godz. 8:00 w Kościele N.N.M.P w Szczercowie,
ok godz. 9:00 inauguracja w budynkach szkoły:

ul. Łaska 8

klasy:

0f

I a, b, c

II b, c, d

III a, b, c, d

IV a, b, c

V a, b, c, e

VI a, c, d, e

ul. Rzeczna 7

0 a, b, c, d, e

I d

II a

V d

VI b

VII a, b, c, dVIII a, b, c, d

Informacja

Informujemy, iż w związku z uroczystościami inaugurującymi rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 przetwarzane są Państwa dane oraz upubliczniony zostaje wizerunek.

Apel z okazji rozpoczęcia roku szkolnego jest  wydarzeniem publicznym, udział w nim jest dobrowolny i jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzania danych i upublicznianie wizerunku w trakcie trwania wydarzenia.  

Ponadto zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U. z 2018r. poz. 1000 ze zm.)

Art. 2 [Wyłączenie stosowania niektórych przepisów rozporządzenia 2016/679]

 1. Do działalności polegającej na redagowaniu, przygotowywaniu, tworzeniu lub publikowaniu materiałów prasowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984r. – Prawo prasowe (Dz.U. poz. 24, z późn. zm.4)), a także do wypowiedzi w ramach działalności literackiej lub artystycznej nie stosuje się przepisów art. 5-9, art. 11, art. 13-16, art. 18-22, art. 27, art. 28 ust. 2-10 oraz art. 30 rozporządzenia 2016/679.

Z uwagi na zainteresowanie problematyką związaną z ochroną danych osobowych, informujemy, iż dane osobowe, a także wizerunek zostaje umieszczony w relacjach z wydarzeń: na stronie internetowej, Facebooku Placówki, a także w materiałach pojmujących działania placówki.

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (również wizerunku)  jest dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie
 2. Kontakt Inspektorem ochrony danych: kontakt@iszd.pl
 3. Udział w apelu inauguracyjnym  roku szkolnego jest dobrowolny.
 4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym
  do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Panu/Pani, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:
 6. dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
 7. żądania ich sprostowania,
 8. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 9. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres ADO lub drogą
  elektroniczną kierując korespondencję na adres spszczercow@poczta.onet.pl
 • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora.
 • Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 • Okres przechowywania przetwarzanych danych osobowych: zgodnie z okresami archiwizacji określonymi w przepisach szczególnych w tym prawie oświatowym oraz ustawie dotyczącej okresów archiwizacji.