Szanowni Rodzice!W związku z obecną sytuacją związaną z epidemią COVID-19, w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, bardzo prosimy o zapoznanie się procedurami, które będą obowiązywać
w szkole od 1 września 2020 r. i dostosowanie się do nich.

PROCEDURY 

1. Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych lub w izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do placówki.

3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły rodzice/opiekunowie oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

4. Nie mogą Państwo wchodzić z dziećmi na teren szkoły. Gdyby zaistniała taka konieczność obowiązują Państwa  następujące zasady:

a) w części wspólnej przebywać może 1 opiekun z dzieckiem,

b) stosowane środki ochronne: osłona nosa i ust, dezynfekcja rąk przy wejściu,

c) zachowanie dystansu 1,5 m od innych opiekunów i pracowników szkoły

5. Na terenie szkoły do minimum ograniczone jest przebywanie osób z zewnątrz. Jeśli zaistnieje konieczność wejścia można wejść wyłącznie w maseczce lub przyłbicy, przy wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce.

6. Jeżeli u Państwa dziecka wystąpią niepokojące objawy chorobowe, zostanie ono niezwłocznie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu, pielęgniarka dokona pomiaru temperatury oraz poinformuje Państwa, aby pilnie zgłosić się po odbiór dziecka ze szkoły.

7. Podczas przerw zaleca się uczniom noszenie maseczek i zachowanie dystansu m.in. 1,5 m (o noszeniu przez uczniów w szkole maseczek decydują rodzice). Uczniowie przebywają wyłącznie w strefach, gdzie odbywają się kolejne zajęcia klasy.

8. Uczniowie klas 0-3 pod opieką wychowawców będą wychodzić na przerwy zgodnie z decyzją wychowawcy klasy.

9. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą. Na teren szkoły nie mogą być wnoszone żadne niepotrzebne przedmioty.

10. We wrześniu w dniach od 07 – 11, odbędą się w szkole zebrania z rodzicami. Spotkania te będą się odbywały wg harmonogramu. O konkretnej dacie i godzinie spotkania poinformują Państwa wychowawcy klas.

Drodzy Uczniowie!W związku z obecną sytuacją związaną z epidemią COVID-19, w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, bardzo prosimy o zapoznanie się procedurami, które będą obowiązywać
w szkole od 1 września 2020 r. i dostosowanie się do nich.

PROCEDURY

1. Do szkoły możecie uczęszczać wyłącznie wówczas, jeżeli jesteście zdrowi i nikt z domowników nie przebywa na kwarantannie!

2. W trosce o bezpieczeństwo swoje i innych przed wejściem do szkoły zaleca się założenie maseczki  i noszenie jej w szatni oraz na korytarzach szkolnych.

Przy drzwiach wejściowych zdezynfekujcie dłonie i udajcie się do szatni, zachowując bezpieczny dystans.

3. Z szatni zabierzcie wszystkie rzeczy, które będą Wam potrzebne w ciągu całego dnia zajęć. Zejście do szatni podczas przerw będzie ograniczone!

4. Podczas przerw zaleca się noszenie maseczki i zachowanie dystansu min. 1,5 m.

Pamiętajcie, że powinniście przebywać wyłącznie w strefach, gdzie odbywają się kolejne zajęcia klasy (okolice pracowni, najbliższy korytarz i określone piętro).

5. Pamiętajcie, że musicie posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym lub w tornistrze. Nie wymieniajcie się nimi między sobą! Na teren szkoły nie mogą być wnoszone żadne niepotrzebne przedmioty.

6. Nie zapominajcie o częstym myciu dłoni!

7. Nie dotykajcie oczu, ust i nosa!

8. Podczas kichania i kaszlu zasłaniajcie usta i nos!

9. Jeżeli źle się poczujecie, natychmiast zgłoście ten fakt nauczycielowi.

10. W toaletach znajdują się instrukcje mycia rąk – przestrzegajcie zawartych tam zapisów.