Wycieczka do Zoo i Ogrodu Botanicznego w Łodzi.

              We wtorek 10 września uczniowie klasy VIC, VID, VIE wraz z opiekunami udali się na wycieczkę do Łodzi.

              Celem tej wyprawy było poznanie zwierząt, których nie widujemy na co dzień, a także wzbogacenie wiadomości na temat dzikich zwierząt żyjących w różnych rejonach świata. Podczas zwiedzania Zoo uczniowie poznali wiele gatunków zwierząt z różnych kontynentów. Natomiast druga z atrakcji  czyli Ogród Botaniczny przywitał nas jesiennym krajobrazem, bogactwem i różnorodnością gatunków roślin i panującą wokół ciszą. Pogoda zachęcała do wędrówek alejkami  ogrodu, tunelami utworzonymi pod koronami drzew, kamienistymi ścieżkami. Niezwykłą atrakcją dla uczniów był spacer przez ścieżki „alpinarium” czyli sztucznych „gór” zbudowanych ze skał i kamieni. Podczas wycieczki uczniowie mieli także okazję usłyszeć kilka ciekawostek siadając i kołysząc się na specjalnych ławkach dźwiękowych. Dużą ciekawość wzbudziła również wśród uczniów zabytkowa wiejska zagroda z przydomowym ogródkiem, budynkiem stajni i obiektami gospodarczymi takimi jak pasieki. Celem wycieczki było stworzenie warunków do bliskiego, bezpośredniego kontaktu uczniów z otaczającą przyrodą, uwrażliwienie na jej piękno, kolorystykę i potrzebę ochrony. Na łonie przyrody czas mijał niespostrzeżenie i niestety trzeba było wracać.
             Udana pogoda, niezapomniane atrakcje i bliskość natury sprawiły, że Zoo i Ogród Botaniczny na długo pozostaną w pamięci uczniów.

Agnieszka Uniszewska

Witaj szkoło !!!

I stało się! Dokładnie 2 września 2019 roku oficjalnie zakończyliśmy wakacje i tym samym rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2019/2020.

Tradycyjnie, wszyscy nauczyciele, uczniowie i rodzice spotkali się w kościele N.N.M.P.
w Szczercowie, podczas uroczystej mszy świętej. Następnie, przyszedł czas na powitanie w szkolnych murach. Najpierw głos zabrała Pani Dyrektor, serdecznie witając wszystkich zebranych i życząc uczniom oraz nauczycielom samych sukcesów w nowym roku. Zapoznała również wszystkich z treścią listu, w którym życzenia powodzenia, a przede wszystkim bezpieczeństwa i zdrowia, przekazał komendant policji. Następnie, w imieniu wójta gminy Szczerców, głos zabrała Pani Teresa Rosiak – kierownik Referatu Oświaty, która z uśmiechem powitała wszystkich i przekazała najlepsze życzenia.  Wreszcie przyszedł czas na pierwsze, powakacyjne spotkanie z wychowawcami. Nauczyciele jeszcze raz powitali swoich wychowanków i ich rodziców, wyrazili radość
z powrotu do szkoły i wysłuchali wakacyjnych opowieści, by wreszcie zaprosić uczniów
na kolejne spotkanie już z nowym planem lekcji, plecakami i dobrą energią.

Rozpoczęcie roku szkolnego !!!

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 02.09.2019r (poniedziałek):

o godz. 8:00 w Kościele N.N.M.P w Szczercowie,
ok godz. 9:00 inauguracja w budynkach szkoły:

ul. Łaska 8

klasy:

0f

I a, b, c

II b, c, d

III a, b, c, d

IV a, b, c

V a, b, c, e

VI a, c, d, e

ul. Rzeczna 7

0 a, b, c, d, e

I d

II a

V d

VI b

VII a, b, c, dVIII a, b, c, d

Informacja

Informujemy, iż w związku z uroczystościami inaugurującymi rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 przetwarzane są Państwa dane oraz upubliczniony zostaje wizerunek.

Apel z okazji rozpoczęcia roku szkolnego jest  wydarzeniem publicznym, udział w nim jest dobrowolny i jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzania danych i upublicznianie wizerunku w trakcie trwania wydarzenia.  

Ponadto zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U. z 2018r. poz. 1000 ze zm.)

Art. 2 [Wyłączenie stosowania niektórych przepisów rozporządzenia 2016/679]

 1. Do działalności polegającej na redagowaniu, przygotowywaniu, tworzeniu lub publikowaniu materiałów prasowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984r. – Prawo prasowe (Dz.U. poz. 24, z późn. zm.4)), a także do wypowiedzi w ramach działalności literackiej lub artystycznej nie stosuje się przepisów art. 5-9, art. 11, art. 13-16, art. 18-22, art. 27, art. 28 ust. 2-10 oraz art. 30 rozporządzenia 2016/679.

Z uwagi na zainteresowanie problematyką związaną z ochroną danych osobowych, informujemy, iż dane osobowe, a także wizerunek zostaje umieszczony w relacjach z wydarzeń: na stronie internetowej, Facebooku Placówki, a także w materiałach pojmujących działania placówki.

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (również wizerunku)  jest dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie
 2. Kontakt Inspektorem ochrony danych: kontakt@iszd.pl
 3. Udział w apelu inauguracyjnym  roku szkolnego jest dobrowolny.
 4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym
  do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Panu/Pani, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:
 6. dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
 7. żądania ich sprostowania,
 8. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 9. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres ADO lub drogą
  elektroniczną kierując korespondencję na adres spszczercow@poczta.onet.pl
 • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora.
 • Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 • Okres przechowywania przetwarzanych danych osobowych: zgodnie z okresami archiwizacji określonymi w przepisach szczególnych w tym prawie oświatowym oraz ustawie dotyczącej okresów archiwizacji.