KONKURS INFORMATYCZNY „KARTKA ŚWIĄTECZNA NARYSOWANA W PROGRAMIE PAINT”

 KONKURS INFORMATYCZNY 

„KARTKA ŚWIĄTECZNA NARYSOWANA W PROGRAMIE PAINT”

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II- III

 

Regulamin konkursu

1. Kartka powinna nawiązywać tematycznie do obrzędów, zwyczajów oraz symboli związanych ze świętami Bożego Narodzenia oraz Nowym Rokiem

2. Kartka nie powinna zawierać żadnych gotowych elementów cudzego autorstwa, takich jak np. kliparty lub skopiowane/ zeskanowane ilustracje.

3. Każdy uczestnik indywidualnie może zgłosić jedną pracę.

4. Kartkę świąteczną należy dostarczyć  do organizatora w formie elektronicznej: na nośniku pamięci lub za pośrednictwem poczty, na adres e - mail: justynapiela@interia.pl do dn. 05 grudnia 2017r.

                                               w nazwie pliku proszę wpisać dane autora pracy: imię_nazwisko_klasa

5. Zgodę rodziców należy dostarczyć do sekretariatu szkoły (budynek przy ul. Łaskiej 8) do dn. 05.12.2017r.

6. Pracę, które zostaną dostarczone bez zgody rodziców nie będą brały udziału w konkursie.

7. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się do dnia 13 grudnia 2017r.

8. Kartki będą oceniane przez komisję konkursową w składzie:

p. Grażyna Dobrowolska, p. Marta Dyrkacz, p. Magdalena Gruchała.

9. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy (na tablicy z wynikami konkursu) oraz na wysłanie wydrukowanej pracy wraz z życzeniami świątecznymi do organizacji z którymi  szkoła współpracuje.

10. Prace konkursowe uczniów, których rodzice wyrazili zgodę będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły www.sp.szczercow.pl (praca ucznia wraz z imieniem nazwiskiem i klasą do której uczęszcza).

11. Udział w konkursie oznacza akceptacje regulaminu.

 

Kryteria oceny

  • Poziom artystyczny wykonanej pracy.
  • Oryginalność, pomysłowość, pracochłonność, estetyka wykonania.
  • Stopień nawiązania do tradycji.

 

ZGODA RODZICA

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………………. ucz. klasy …………………….. w szkolnym konkursie informatycznym „KARTKA BOŻONARODZENIOWA NARYSOWANA W PROGRAMIE PAINT”.

Prace uczniów zostaną wysłane do organizacji współpracujących ze szkołą.

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * na udostępnienie pracy dziecka na szkolnej stronie internetowej www.spszczercow.pl

……………………………………..

/podpis rodzica/

* właściwe podkreślić