Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021

Zarządzenie nr 23/2020/2021

            Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie w sprawie wprowadzenia zmian w ustalonym terminarzu dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021.

Na podstawie:

 • 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1603 ze zm.)

 • 68 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)

 • 11 ge ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.),

oraz po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej z dnia 19.02.2021r.

zarządzam co następuje:

 • 1.

Wprowadzam, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Szkoły Podystawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie,  zmiany w  terminanarzu dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021, określonych w Zarządzeniu Dyrektora Nr 9/2020/2021 z dnia 15 września 2020 r. oraz Nr 19/2020/2021 z dnia 15 grudnia 2020r.              

 • 2.

Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, obowiązujących od dnia 19 lutego 2021r. przedstawia się następująco:

 • 21.12.2020r.
 • 22.12.2020r.
 • 22.02.2021r.
 • 31.03.2021r.
 • 25.05.2021r.
 • 26.05.2021r.
 • 27.05.2021r.
 • 04.06.2021r.
 • 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Uczniowie i wychowankowie, którzy zgłoszą się w tych dniach do szkoły, będą objęci zajęciami wychowawczo – opiekuńczymi. Ze względów organizacyjnych o planowanej obecności dziecka rodzic winien poinformować Szkołę przynajmniej trzy dni wcześniej.