Rekrutacja 2023/2024

REKRUTACJA 2023/2024

Wnioski można pobrać w szkole podstawowej (sekretariat – ul. Łaska 8) lub ze strony internetowej szkoły od dnia 01.03.2023r. do klas pierwszych oraz od dnia 06.03.2023r. do oddziałów przedszkolnych

Zarządzenie Wójta Gminy Szczerców w sprawie rekrutacji do klasy pierwszej oraz oddziałów przedszkolnych:
 

 

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

Wnioski należy składać od dnia 06.03.2023r. do dnia 17.03.2023r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Szczercowie – ul. Łaska 8

 1. Do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Szczerców.
 2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 3. Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego składają na kolejny rok szkolny „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego do 27.02.2023r.
 4. Rodzice składają „Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole, innej formy wychowania przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Szczercowie” w dniach od 06.03.2023r. do 17.03.2023r.
 5. O przyjęciu dziecka decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora SP.
 6. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych zostaną ogłoszone do dnia 31 marca 2023r. do godz. 14.00
 7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 03.04.2023r. do 12.04.2023r.
 8. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych  zostaną ogłoszone 14 kwietnia 2023r. do godz. 14.00

-WAŻNE- Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (31.03.2023r. godz. 14.00) od dnia 03.04.2023r. do dnia 12.04.2023r. do godz. 14.00 rodzice kandydatów zakwalifikowanych potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego.

 

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ

 1. Do klasy pierwszej przyjmuje się dzieci urodzone w 2016r. oraz dzieci, które nie podjęły nauki w pierwszej klasie z powodu odroczenia obowiązku szkolnego
  w roku szkolnym 2022/2023.
 2. Rodzice dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły składają na kolejny rok szkolny „Zgłoszenie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Szczercowie”
  do 22 lutego 2023r. Przyjęcie dzieci odbywa się z urzędu.
 3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się raz w roku na wolne miejsca
  w klasach pierwszych.
 4. Rodzice dziecka mieszkającego poza obwodem szkoły składają „Wniosek
  o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Szczercowie” w dniach
  od 1 marca 2023r. do 24 marca 2023r.
 5. O przyjęciu dziecka decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora SP.
 6. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  do klas pierwszych zostaną ogłoszone do dnia 14 kwietnia 2023r.
 7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do dnia 19.04.2023r.
 8. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych zostaną ogłoszone do dnia 25 kwietnia 2023r.