Rekrutacja 2024/2025

REKRUTACJA 2024/2025

Wnioski można pobrać w szkole podstawowej (sekretariat – ul. Łaska 8) lub ze strony internetowej szkoły od dnia 01.03.2024r. do klas pierwszych oraz od dnia 04.03.2024r. do oddziałów przedszkolnych

Zarządzenie Wójta Gminy Szczerców w sprawie rekrutacji do klasy pierwszej oraz oddziałów przedszkolnych:

Zarządzenie Wójta Gminy Szczerców_rekrutacja klasy pierwsze

Zarządzenie Wójta Gminy Szczerców_rekrutacja oddziały przedszkolne

Druki do pobrania:

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

Wnioski należy składać od dnia 04.03.2024r. do dnia 15.03.2024r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Szczercowie – ul. Łaska 8

 1. Do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie przyjmowane są dzieci w wieku 3 – 6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Szczerców.
 2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 3. Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego składają na kolejny rok szkolny „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego do 01.03.2023 r.
 4. Rodzice składają „Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole, innej formy wychowania przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Szczercowie” w dniach od 04.03.2024 r. do 15.03.2024 r.
 5. O przyjęciu dziecka decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora SP.
 6. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych zostaną ogłoszone 02 kwietnia 2024 r. do godz. 14.00
 7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 03.04.2024 r. do 12.04.2024 r.
 8. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych  zostaną ogłoszone 15 kwietnia 2024 r. do godz. 14.00

-WAŻNE- Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (02.04.2024r. godz. 14.00) od dnia 03.04.2024r. do dnia 12.04.2024r. do godz. 14.00 rodzice kandydatów zakwalifikowanych potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego.

 

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ

 1. Do klasy pierwszej przyjmuje się dzieci urodzone w 2017r. oraz dzieci które nie podjęły nauki w pierwszej klasie z powodu odroczenia obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2023/2024.
 2. Rodzice dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły składają na kolejny rok szkolny „Zgłoszenie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Szczercowie” do 29 lutego 2024 r. Przyjęcie dzieci odbywa się z urzędu.
 3. Do pierwszej klasy z urzędu przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły. Dzieci spoza obwodu Szkoły przyjmowane są tylko w przypadku, gdy Szkoła posiada wolne miejsca.
 4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się raz w roku na wolne miejsca w klasach pierwszych.
 1. Rodzice dziecka mieszkającego poza obwodem szkoły składają „Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Szczercowie” w dniach od 1 do 22 marca 2024 r.
 2. O przyjęciu dziecka decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora SP.
 3. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  do klas pierwszych zostaną ogłoszone 12 kwietnia 2024 r.
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 19.04.2024r.
 5. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych zostaną ogłoszone 25 kwietnia 2024 r.

-WAŻNE- Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (12.04.2024r.) od dnia 13.04.2024r. do dnia 19.04.2024r. rodzice kandydatów zakwalifikowanych potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do klasy pierwszej.