Rekrutacja 2021/2022

Wnioski można pobrać w szkole podstawowej (sekretariat – ul. Łaska 8) lub ze strony internetowej szkoły od dnia 01.03.2021r.

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

Wnioski należy składać od dnia 08.03.2021r. do dnia 19.03.2021r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Szczercowie – ul. Łaska 8

 1. Do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Szczerców.
 2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 3. Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego składają na kolejny rok szkolny „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego do 05.03.2021r.
 4. Rodzice składają „Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole, innej formy wychowania przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Szczercowie” w dniach od 08.03.2021r. do 19.03.2021r.
 5. O przyjęciu dziecka decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora SP.
 6. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych zostaną ogłoszone 07 kwietnia 2021r. do godz. 14.00
 7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 08.04.2021r. do 16.04.2021r.
 8. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych  zostaną ogłoszone 20 kwietnia 2021r. do godz. 14.00

Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (07.04.2021r. godz. 14.00) od dnia 08.04.2021r. do dnia 16.04.2021r. do godz. 14.00 rodzice kandydatów zakwalifikowanych potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego.

wniosek do pobrania od 01.03.2021r.:

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ

 1. Do klasy pierwszej przyjmuje się dzieci urodzone w 2014r. oraz dzieci, które nie podjęły nauki w pierwszej klasie z powodu odroczenia obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2020/2021.
 2. Rodzice dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły składają na kolejny rok szkolny „Zgłoszenie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Szczercowie” do 28 lutego 2021r. Przyjęcie dzieci odbywa się z urzędu.
 3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się raz w roku na wolne miejsca w klasach pierwszych.
 4. Rodzice dziecka mieszkającego poza obwodem szkoły składają „Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Szczercowie” w dniach od 1 marca 2021r. do 26 marca 2021r.
 5. O przyjęciu dziecka decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora SP.
 6. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  do klas pierwszych zostaną ogłoszone 15 kwietnia 2021r.
 7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 19.04.2021r.
 8. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych zostaną ogłoszone 26 kwietnia 2021r.

wnioski do pobrania od 01.03.2021r.