Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w postępowaniu administracyjnym – w sprawach załatwianych milcząco

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w postępowaniu administracyjnym – w sprawach załatwianych milcząco

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentacji spraw załatwianych milcząco jest Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie reprezentowana przez p. Aleksandrę Siciarz – dyrektora szkoły z siedzibą przy ul. Łaska 8, 97-420 Szczerców.

Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej: spszczercow@poczta.onet.pl

 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@iszd.pl oraz pisemnie pod adresem – Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie ul Łaska 8 97-420 Szczerców
 • Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora na podstawie Działu II, Rozdziału 8a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej zwane K.p.a.), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu załatwienia sprawy milcząco na podstawie art. 122a. K.p.a.
 • Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty na podstawie obowiązujących przepisów prawa – podmioty publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych. Ponadto osoby będące stroną postępowania zgodnie z art.73 K.p.a. w zakresie wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Ponadto dostęp do danych mogą mieć podmioty z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia danych osobowych w ramach obsługi systemów informatycznych (nadzoru i asysty technicznej nad systemami) oraz osoby na podstawie pisemnego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wydanego przez Administratora.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 • Przysługuje Pani/Panu:
 • prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie (art. 15 RODO) – w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, dostępu do danych (akt sprawy) stosownie do treści art. 74a K.p.a.,
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych, na podstawie (art. 16 RODO) – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych:

na podstawie art. 18 ust. 1, w przypadku gdy:

 1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,
 3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń na podstawie art. 18 ust. 2: osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli na mocy art. 18 ust. 1 przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.