Regulamin korzystania z sekretariatu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SEKRETARIATU PRZEZ UCZNIÓW

§1

Sekretariat szkoły jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

§2

Uczniowie wchodzą do sekretariatu pojedynczo, bez jedzenia i picia.

§3

W sekretariacie może jednocześnie przebywać jeden uczeń.

 §4

Pracownik sekretariatu wydaje uczniom zaświadczenia o uczęszczaniu przez uczniów do szkoły, legitymacje szkole oraz corocznie przedłuża ważność legitymacji szkolnych w czasie trwania długich przerw międzylekcyjnych tj. w godzinach 10.35-10.50 oraz 11.35-11.50.

§5

Pracownik sekretariatu wydaje karty rowerowe w terminie 14 dni od daty zdania egzaminu.

§6

W przypadku niemożności odnalezienia sali w której odbywają się zajęcia zgodnie z planem uczeń udaje się do sekretariatu, gdzie pracownik udziela mu informacji o zmianie numeru sali.

§7

W sytuacjach kiedy gabinet pielęgniarki jest zamknięty uczeń z urazem udaje się do sekretariatu szkoły.

§8

Każdy uczeń w uzasadnionych przypadkach, może skorzystać z telefonu w sekretariacie szkoły.

§9

Rodzic może skontaktować się z dzieckiem w pilnej sprawie za pośrednictwem pracownika sekretariatu, który przekaże uczniowi stosowne informacje.

§10

W wyjątkowych sytuacjach pracownik sekretariatu wykonuje kserokopie zeszytów, podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych.