Klauzula Informacyjna – monitoring

Obowiązek informacyjny

  1. Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie, reprezentowana przez dyrektora szkoły – Administrator Danych Osobowych monitoringu wizyjnego.
  2. W celu należytej ochrony danych osobowych, Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: kontakt@iszd.pl
  3. Monitoring wizyjny jest prowadzony wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób i mienia. Monitoring prowadzony jest w oparciu o ustawę Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)
  4. Monitoring wizyjny nie będzie przekazywany innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
  5. Monitoring wizyjny będzie przechowywany przez 14 dni
  6. Każdemu przysługuje prawo:
    • dostępu do treści swoich danych, w uzasadnionych przypadkach
    • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


„Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)