PRÓBNY EGZAMIN KLAS ÓSMYCH

Notatka na marginesie

Informacje dla rodziców/prawnych opiekunów uczniów klas ósmych odnośnie próbnego egzaminu ósmoklasisty

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne podały terminy próbnych egzaminów ósmoklasisty:
Harmonogram

 • 17 marca br. (środa), godz. 9:00 – język polski
 • 18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka
 • 19 marca br. (piątek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne

  Biorąc pod uwagę podane terminy jako szkoła chcielibyśmy przeprowadzić próbny egzamin wśród uczniów naszej szkoły. Egzamin ten odbędzie się z zachowaniem wszelkich reguł dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego – szczegółowe informacje znajdą Państwo poniżej.


Oczywiście bierzemy pod uwagę obecną sytuację pandemii COVID- 19 i jeżeli epidemia będzie ulegała dalszemu rozwojowi egzamin ten w przedstawionych powyżej terminach nie odbędzie się.

Informacje ogólne:

Test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty zostanie przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym(tj. dania uczniom szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym(tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). Dlatego też na podstawie wyników przeprowadzonego testu diagnostycznego z poszczególnych przedmiotów nie zostaną wystawione oceny cząstkowe.

Zadania w teście diagnostycznym mogą dotyczyć zagadnień lub lektur obowiązkowych nieomawianych na lekcjach do połowy marca br.,dlatego też mogą zdarzyć się trudności
w rozwiązywaniu niektórych zadań w arkuszu egzaminacyjnym. W takiej sytuacji podczas bieżącej pracy na lekcji treści te zostaną omówione i wytłumaczone przez nauczyciela przedmiotu.
Materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz na stronie internetowej MEiN – o godz. 9:00
w dniu, w którym będzie przeprowadzany test z danego przedmiotu.Zasady oceniania rozwiązań zadań będą zamieszczane na ww. stronach internetowych każdego dnia diagnozy ok. godz. 16:00.

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych:

 • Informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów, w tym aneksy do informatorów zawierające wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021
 • przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów
 • arkusze próbnych egzaminów ósmoklasisty z ubiegłych lat
 • arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r. i 2020 r.
 • osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych
 • filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu próbnego egzaminu:

1. W próbnym egzaminie odbywającym się na terenie szkoły może uczestniczyć uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy uczeń, jak i jego domownicy nie przebywają w kwarantannie, izolacji.

2. W sytuacji niemożliwości uczestniczenia w egzaminie na terenie szkoły, uczeń jest zobowiązany przystąpić do próbnego egzaminu korzystając ze strony www.cke.gov.pl gdzie zostanie mu udostępniony o godz. 9.00 arkusz egzaminacyjny. Uzupełniony arkusz uczeń jest zobowiązany dostarczyć do szkoły lub przesłać drogą mailową (adres mailowy zostanie przekazany bezpośrednio uczniowi).

3. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli uczeń w żaden sposób nie będzie mógł uczestniczyć
w próbnym egzaminie z powodu choroby, zdarzenia losowego, braku dostępu do Internetu rodzic jest zobowiązany usprawiedliwić nieobecność swojego dziecka na egzaminie
u wychowawcy klasy.

4. Próbny egzamin rozpocznie się o godz. 9.00.

5. Uczniowie na teren szkoły będą wchodzili i wychodzili dwoma wejściami- wejściem głównym oraz wejściem od strony sklepiku szkolnego/pokoju nauczycielskiego
w wyznaczonych godzinach:

Klasa VIII a – 8.40 wejście główne

Klasa VIII b – 8.40 wejście od strony sklepiku szkolnego/pokoju nauczycielskiego

Klasa VIII c– 8.50 wejście główne

Klasa VIII d – 8.50 wejście od strony sklepiku szkolnego/pokoju nauczycielskiego

Bardzo prosimy o punktualne przybycie uczniów do szkoły.

6. Uczniowie każdej klasy będą mieli do dyspozycji osobną szatnię, w której, będą mogli zostawić rzeczy osobiste w tym telefony i inny sprzęt telekomunikacyjny.

7. Uczniowie wchodząc na teren szkoły będą musieli zdezynfekować ręce.

8. Uczniowie na terenie szkoły będą przebywać w maseczkach ochronnych zgodnych
z obecnymi wymaganiami GIS- u. Uczeń będzie mógł ściągnąć maseczkę w momencie, kiedy zostanie mu przydzielone miejsce w sali egzaminacyjnej. 

9. Uczeń zobowiązany jest do przyniesienia swoich narzędzi – pióra/długopisu z czarnym atramentem/tuszem, w części matematycznej linijkę.

10. Uczniowie będą zobowiązani do zachowania wymaganego dystansu 1,5 metra od innych osób.

11. Po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym i po pozwoleniu na wyjście z sali egzaminacyjnej uczeń jest zobowiązany odebrać pozostawione rzeczy osobiste
z przydzielonej mu szatni i następnie opuścić budynek szkoły przydzielonym mu wyjściem i udać się do domu.

12. Zabrania się spotykania /umawiania uczniów po odbytym egzaminie na terenie szkoły lub w innym miejscu poza terenem szkolnym.

WAŻNE INFORMACJE:

1. Liczba uczniów w salach egzaminacyjnych wynosi max. do 11 osób i umożliwia utrzymanie dystansu między uczniami w salach egzaminacyjnych.

2. Jeżeli uczniowie dojeżdżający będą mieli trudności z osobistym przyjazdem do szkoły bardzo prosimy Państwa o informację zwrotną do wychowawców klas. Uczniowie wówczas do szkoły przyjeżdżają autobusem szkolnym na godz. 8.00 i wracają kursem powrotnym o godz. 12.30. Do czasu rozpoczęcie egzaminu, jak również po egzaminie przebywają pod opieką nauczyciela na terenie świetlicy szkolnej.

3.W dniach przeprowadzenia egzaminu nie odbywają się dla uczniów klas ósmych 1-sze godziny lekcyjne.

4. Po przeprowadzonym próbnym egzaminie odbędą się zgodnie z planem lekcyjnym 6,7 i 8 godziny lekcyjne.


Koordynator do spraw organizacji egzaminu ósmoklasisty- Agnieszka Kaczmarska

Wielki Post

W minioną środę (tj. 17.02.2021r.) rozpoczęliśmy nowy okres w roku liturgicznym. Środa Popielcowa zwana popularnie Popielcem rozpoczęła Wielki Post - czas przygotowań do Świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa. Zapraszam do obejrzenia kolejnej z cyklu prezentacji. 

Justyna Kucharska

Projekt edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy” – cd.

Zajęcia muzyczne dla klasy VI c „W magicznym świecie dźwięków” w ramach projektu edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy”.

W dniu 9 lutego uczniowie klasy VIc spotkali się wirtualnie podczas lekcji muzyki z panem Michałem Brzozowskim, który jest instruktorem muzyki w Gminnym Ośrodku Kultury w Szczercowie i uczy dzieci oraz młodzież gry na instrumentach. Podczas spotkania pan Michał zaprezentował uczniom kilka instrumentów dętych drewnianych i blaszanych. Uczniowie mieli również okazję poznać brzmienie prezentowanych instrumentów. Na koniec spotkania wszyscy wykonali prosty, ale ciekawy instrument – grzechotkę z tekturowej rolki, kolorowego papieru, włóczki oraz nakrętek. Mamy nadzieję, że następne takie spotkanie odbędzie się podczas zajęć w szkole a uczniowie będą mieli szansę sprawdzić swoje możliwości oraz umiejętności gry na instrumentach.

Paulina Koperska

VI MIĘDZYGMINNY KONKURS „IGŁĄ MALOWANE” IM. LIUBOW KUDELSKIEJ

Organizatorzy:

 „Koło Sprawnych Rąk” działające w Szkole Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie  zaprasza do udziału w VI edycji konkursu „Igłą Malowane” im. Liubow Kudelskiej. Otwarcie wystawy prac konkursowych oraz uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród laureatom odbędzie się 28.05.2021 roku (piątek) o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie (budynek przy ul. Rzecznej 7).

Celem konkursu jest:

 • rozwijanie wrażliwości i myślenia plastycznego;
 • prezentacja dorobku twórczego uczniów i osób dorosłych;
 • wymiana doświadczeń;
 • upowszechnienie inicjatyw twórczych.

Warunki uczestnictwa:

 • W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, warsztatów terapii zajęciowej, placówek oświatowo – wychowawczych, osoby dorosłe.
 • Prace muszą być wykonane techniką: klockowa, haft (matematyczny, płaski, krzyżykowy, cieniowany) patchwork, szydełko, richerie, filc, gobelin, ceramika.
 • Forma i format pracy dowolne.
 • Prace muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem, nazwą i adresem szkoły (placówki, domu).
 • Zgłoszenie udziału w konkursie i prace należy przesłać do 28. 04. 2021 roku na adres: Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie, (ul. Rzeczna 7 ) 97 – 420 Szczerców.
 • Do pracy należy dołączyć wykaz tytułów i autorów prac.
 • Karty zgłoszeń wypełnić pismem drukowanym.

Warunki organizacyjne:

1.Komisja konkursowa oceniać będzie prace w  kategoriach:

 • Szkoły podstawowe
 • Szkoły średnie
 • Dorośli

2.Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów.

3.Dyplomy uczestnictwa otrzymują szkoły (placówki) i indywidualni uczestnicy.

4.Prace mogą być odebrane wyłącznie osobiście.

5.Wystawę konkursową będzie można zwiedzać od 28 maja 2021 roku do 11 czerwca 2021 roku z wyjątkiem sobót i niedziel.

Szczegółowe informacje w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie (ul. Rzeczna 7) oraz na stronie internetowej szkoły i pod numerem telefonu 606 976 241.

Kocha, lubi,szanuje – WALENTYNKI

Piątek 12 lutego upłynął w naszej szkole w kolorach czerwieni i atmosferze miłości i przyjaźni. A wszystko to z okazji Walentynek, przypadających 14 lutego.Ten radosny i magiczny dzień postanowili uczcić uczniowie naszej szkoły przy ulicy Rzecznej.Na świetlicy szkolnej została ustawiona czerwona skrzynka, do której uczniowie wrzucali swoje kartki i serduszka, wyrażając w ten sposób swoje sympatie. Następnie walentynkowe amorki rozdawał adresatom sam listonosz.

Agata Jurczyk i świetlica szkolna

Zabawa karnawałowa – klasa 2d

W dniu 11 lutego 2021 roku w klasie 2d odbył się bal karnawałowy. Uczniowie bawili się w swojej sali, która w zimowej scenerii wyglądała inaczej niż na co dzień i zamieniła się w prawdziwą salę balową.

Dzieci wystąpiły w ciekawych, kolorowych kostiumach, przebrane za  bohaterów znanych bajek i nie tylko.Wszyscy uczniowie bawili się znakomicie przy rytmach różnorodnej muzyki jak przystało na prawdziwym balu. W trakcie zabawy karnawałowej wybrano króla i królową balu, którymi zostali Stasiu i Ula.

Ten dzień uczniowie klasy 2d spędzili nie tylko na zabawie, ale także na słodko z pysznymi pączkami, gdyż w dniu zabawy karnawałowej przypadł także Tłusty Czwartek.

Humor dopisywał zarówno dzieciom i wychowawczyni. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości.

Agata Jurczyk

ŚWIĘTO PIZZY w grupie 0c

9 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pizzy. Przedszkolaki z grupy 0c bardzo chętnie włączyły się w obchody tego święta, bo jak się okazało również uwielbiają ten włoski przysmak. Podczas zajęć poznały historię pizzy, dowiedziały się, gdzie leżą Włochy oraz wysłuchały kilku ciekawostek na temat tej potrawy. Jednak cóż by to było za świętowanie, gdyby nie można było skosztować tego przysmaku? Dlatego mając do dyspozycji gotowe ciasto oraz ulubione dodatki przyniesione z domu, dzieci z grupy 0c stworzyły swoje własne mini-pizze, zamieniając tym samym salę przedszkolną w małą pizzerię. I jak na pizzerię przystało, powstały pizze o różnych smakach: z wędliną i serem, kurczakiem i ananasem, z pieczarkami, pomidorami, oliwkami, papryką, ogórkiem… długo by wymieniać. W końcu każdy lubi coś innego. Najważniejsze jednak, że dania przygotowane przez dzieci wyszły wyśmienicie, o czym świadczy to, że zniknęły niemal błyskawicznie. Życzymy sobie więcej takich smacznych świąt J

Milena Ryś

DBI 2021

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Unii Europejskiej od 2004 roku.

Organizatorem DBI w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange a partnerami firmy Facebook Polska, Google Polska, Samsung i Librus oraz Elektrownia Powiśle. Wydarzenie patronatem honorowym objął Prezes Rady Ministrów – Mateusz Morawiecki.

W tym roku Dzień Bezpiecznego Internetu przypada na wtorek 9 lutego, ale obchody będą trwały przez cały luty i marzec.

Nasza szkoła kolejny raz włączyła się do obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu.

W miesiącu lutym przeprowadzone zostaną zajęcia edukacyjne z uczniami.  Z uwagi na czas nauki zdalnej zajęcia dla uczniów klas starszych będę prowadzone on – line , a dla uczniów klas 1- 3 stacjonarnie.

W wybranych klasach zostaną przeprowadzone zajęcia profilaktyczne on – line przez przedstawiciela PKP w Bełchatowie, z którym połączymy się za pomocą MS Teams.

Na tablicach na szkolnym korytarzu oraz na stronie intenrentowej szkoły w zakładce Bezpieczeństwo w szkole/Cyberbezpieczeństwo umieszczone zostały gazetki dotyczącą zasad bezpiecznego korzystania z Internetu oraz plakaty promujące Dzień Bezpiecznego Internetu.