Klauzula Informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna Ogólna

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO).

ADMINISTRATOR DANYCH

 

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie

ul. Łaska 8 97-420 Szczerców, reprezentowana przez Dyrektora.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH kontakt@iszd.pl lub pisemnie na adres administratora.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Dane osobowe dzieci, uczniów ich rodziców lub opiekunów prawnych, przetwarzane są w następujących celach:

·        realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ciążących na administratorze oraz realizacji zadań wynikających ze statutu szkoły na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO czyli spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit e RODO czyli przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji zadania publicznego, w związku z obowiązującymi przepisami prawa m.in. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej oraz wewnętrznym statutem jednostki.

·        w szczególnych przypadkach na podstawie art. 9 ust. 2 lit. c RODO czyli w związku ochroną żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody;

 ODBIORCY DANYCH Odbiorcami danych osobowych są: upoważnieni pracownicy administratora, podmioty, z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia, organy władzy publicznej lub podmioty wykonujący zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA Prawa osób, których dane są przetwarzane:

·        prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

·        prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

·        prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

·        prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

·        prawo do przenoszenia danych;

·        prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

·        prawo, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

Realizacja poszczególnych prawa uzależniona jest od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych osobowych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w granicach wskazanych przepisami prawa, w większości przypadków nie jest możliwa realizacja prawa do przenoszenia czy prawa do usunięcia danych.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
PRZEKAZANIE DANYCH Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
OKRES ARCHIWIZACJI Dane osobowe są przetwarzanie przez okres niezbędny do realizacji wcześniej określonych celów, a po tym czasie do celów archiwalnych, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
INNE Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy prawa. W pozostałych możliwych celach, w których przetwarzane są dane osobowe otrzymają Państwo stosowne klauzule informacyjne.