Rada Rodziców

Wyciąg z ustawy prawo oświatowe:

przepisy prawne_Rada Rodziców

Rok szkolny 2019/2020

Dobrowolna składka wynosi –

Wpłat można dokonywać u wychowawców klas.

Prezydium Rady Rodziców

  • przew. –
  • z-ca przew. – 
  • sekretarz –
  • skarbnik – 

Członkowie:

Komisja rewizyjna:

Rada Rodziców prosi wychowawców o wpłacanie zebranych środków do skarbnika Rady Rodziców.