Rekrutacja 2020/2021

Wnioski można pobrać w szkole podstawowej (sekretariat – ul. Łaska 8) lub ze strony internetowej szkoły.

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

Wnioski należy składać od dnia 09.03.2020r. do dnia 20.03.2020r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Szczercowie – ul. Łaska 8

 1. Do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie przyjmowane są dzieci w wieku 5 i 6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Szczerców.
 2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 3. Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego składają na kolejny rok szkolny „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego do 06.03.2020r.
 4. Rodzice składają „Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole, innej formy wychowania przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Szczercowie” w dniach od 09.03.2020r. do 20.03.2020r.
 5. O przyjęciu dziecka decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora SP.
 6. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych zostaną ogłoszone 03 kwietnia 2020r. do godz. 14.00
 7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 14.04.2020r. do 17.04.2020r.
 8. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych  zostaną ogłoszone 20 kwietnia 2020r. do godz. 14.00

Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (03.04.2020r. godz. 14.00) od dnia 14.04.2020r. do dnia 17.04.2020r. do godz. 14.00 rodzice kandydatów zakwalifikowanych potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego.

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ

 1. Do klasy pierwszej przyjmuje się dzieci urodzone w 2013r. oraz dzieci, które nie podjęły nauki w pierwszej klasie z powodu odroczenia obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2019/2020.
 2. Rodzice dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły składają na kolejny rok szkolny „Zgłoszenie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Szczercowie” do 28 lutego 2020r. Przyjęcie dzieci odbywa się z urzędu.
 3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się raz w roku na wolne miejsca w klasach pierwszych.
 4. Rodzice dziecka mieszkającego poza obwodem szkoły składają „Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Szczercowie” w dniach od 2 marca 2020r. do 27 marca 2020r.
 5. O przyjęciu dziecka decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora SP.
 6. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  do klas pierwszych zostaną ogłoszone 15 kwietnia 2020r.
 7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 20.04.2020r.
 8. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych zostaną ogłoszone 27 kwietnia 2020r.