Rekrutacja 2022/2023

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA do oddziałów przedszkolnych 2022/2023

Wnioski należy złożyć w sekretariacie szkoły (ul. Łaska 8) w terminie 11 – 18 maja 2022r.

Wnioski można pobrać w szkole podstawowej (sekretariat – ul. Łaska 8) lub ze strony internetowej szkoły. 

wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego: REKRUTACJA wniosek oddziały przedszkolne
 

REKRUTACJA 2022/2023

Wnioski można pobrać w szkole podstawowej (sekretariat – ul. Łaska 8) lub ze strony internetowej szkoły. od dnia 01.03.2022r.

Zarządzenie Wójta Gminy Szczerców w sprawie rekrutacji do klasy pierwszej oraz oddziałów przedszkolnych: Zarządzenie Wójta Gminy Szczerców
 
wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego: REKRUTACJA wniosek oddziały przedszkolne
 
wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej: REKRUTACJA wniosek klasa I
 
zgłoszenie do klasy pierwszej dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły: zgłoszenie do klasy pierwszej
 

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

Wnioski należy składać od dnia 07.03.2022r. do dnia 18.03.2022r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Szczercowie – ul. Łaska 8

 1. Do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Szczerców.
 2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 3. Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego składają na kolejny rok szkolny „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego do 04.03.2022r.
 4. Rodzice składają „Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole, innej formy wychowania przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Szczercowie” w dniach od 07.03.2022r. do 18.03.2022r.
 5. O przyjęciu dziecka decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora SP.
 6. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych zostaną ogłoszone do dnia 30 marca 2022r. do godz. 14.00
 7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 05.04.2022r. do 12.04.2022r.
 8. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych  zostaną ogłoszone 14 kwietnia 2022r. do godz. 14.00

-WAŻNE- Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (30.03.2022r. godz. 14.00) od dnia 05.04.2022r. do dnia 12.04.2022r. do godz. 14.00 rodzice kandydatów zakwalifikowanych potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego.

 

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ

 1. Do klasy pierwszej przyjmuje się dzieci urodzone w 2015r. oraz dzieci, które nie podjęły nauki w pierwszej klasie z powodu odroczenia obowiązku szkolnego
  w roku szkolnym 2021/2022.
 2. Rodzice dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły składają na kolejny rok szkolny „Zgłoszenie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Szczercowie”
  do 22 lutego 2022r. Przyjęcie dzieci odbywa się z urzędu.
 3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się raz w roku na wolne miejsca
  w klasach pierwszych.
 4. Rodzice dziecka mieszkającego poza obwodem szkoły składają „Wniosek
  o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Szczercowie” w dniach
  od 1 marca 2022r. do 25 marca 2022r.
 5. O przyjęciu dziecka decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora SP.
 6. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  do klas pierwszych zostaną ogłoszone do dnia 11 kwietnia 2022r.
 7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do dnia 15.04.2022r.
 8. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych zostaną ogłoszone do dnia 26 kwietnia 2022r.