Rekrutacja 2020/2021

Wnioski można pobrać w szkole podstawowej (sekretariat – ul. Łaska 8) lub ze strony internetowej szkoły.

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

Wnioski należy składać od dnia 09.03.2020r. do dnia 20.03.2020r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Szczercowie – ul. Łaska 8

 1. Do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie przyjmowane są dzieci w wieku 5 i 6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Szczerców.
 2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 3. Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego składają na kolejny rok szkolny „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego do 06.03.2020r.
 4. Rodzice składają „Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole, innej formy wychowania przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Szczercowie” w dniach od 09.03.2020r. do 20.03.2020r.
 5. O przyjęciu dziecka decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora SP.
 6. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych zostaną ogłoszone 03 kwietnia 2020r. do godz. 14.00
 7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 14.04.2020r. do 17.04.2020r.
 8. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych  zostaną ogłoszone 20 kwietnia 2020r. do godz. 14.00

Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (03.04.2020r. godz. 14.00) od dnia 14.04.2020r. do dnia 17.04.2020r. do godz. 14.00 rodzice kandydatów zakwalifikowanych potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO BĘDZIE ZAMIESZCZONY NA STRONIE W DNIU 09.03.2020r.

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ

 1. Do klasy pierwszej przyjmuje się dzieci urodzone w 2013r. oraz dzieci, które nie podjęły nauki w pierwszej klasie z powodu odroczenia obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2019/2020.
 2. Rodzice dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły składają na kolejny rok szkolny „Zgłoszenie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Szczercowie” do 28 lutego 2020r. Przyjęcie dzieci odbywa się z urzędu.
 3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się raz w roku na wolne miejsca w klasach pierwszych.
 4. Rodzice dziecka mieszkającego poza obwodem szkoły składają „Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Szczercowie” w dniach od 2 marca 2020r. do 27 marca 2020r.
 5. O przyjęciu dziecka decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora SP.
 6. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  do klas pierwszych zostaną ogłoszone 15 kwietnia 2020r.
 7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 20.04.2020r.
 8. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych zostaną ogłoszone 27 kwietnia 2020r.