Mobilność edukacyjna uczniów ze Szczercowie szansą na sukces

04.01.2024r.

Spotkanie z rodzicami w ramach projektu „Mobilność edukacyjna uczniów ze Szczercowie szansą na sukces” współfinansowane jest przez Unię Europejską.

W dniu 21.12.2023r w Szkole Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie odbyło się spotkanie dla rodziców w ramach projektu „Mobilność edukacyjna uczniów
ze Szczercowie szansą na sukces” dla rodziców uczniów zakwalifikowanych. Podczas tego spotkania rodzice zostali poinformowani: o dacie  wyjazdu, konieczności wyrobienia niezbędnych dokumentów przed wyjazdem, obowiązkach uczniów, zajęciach jakie będą realizowane w szkole partnerskiej i co też organizator projektu zapewnia uczniom.

06.10.2023r.

Informacje o projekcie:

Przedsięwzięcie „Mobilność edukacyjna uczniów ze Szczercowie szansą na sukces” współfinansowane jest przez Unię Europejską.

Projekt: „Mobilność edukacyjna uczniów ze Szczercowie szansą na sukces”

Nr projektu: 2023-1-PL01-KA122-SCH-000141581

Projekt realizowany jest prze Szkołę Podstawową im. ks. J. Baranowicza w Szczercowie,     ul. Łaska 8, 97-420 Szczerców.

Organizacją goszczącą jest szkoła Aggrupamento de Escolas Andre Soares z Miasta Braga, Portugalia.

Cele projektu:

 1. Podniesienie poziomu wiedzy, kompetencji, umiejętności 30 uczniów, w tym
  w zakresie  podstawy programowej w ramach przedmiotów j. angielski, informatyka, biologia, geografia, historia.
 2. Wzmocnienie współpracy z placówką przyjmującą oraz wymiany dobrych praktyk
  i współpracy międzynarodowej.
 3. Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w szczególności językowych, osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się.
 4. Doskonalenie umiejętności cyfrowych.
 5. Rozwijanie kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Korzyści z projektu:

 1. Zwiększenie świadomości obywatelskiej, zrozumienia, poszanowania i tolerancji
  dla odmiennych kultur i obyczajów.
 2. Wzmocnienie umiejętności w praktycznym zastosowaniu języka, przełamaniu barier
  w mówieniu i swobodnej rozmowie.
 3. Mocny, realny i mierzalny wzrost kompetencji kluczowych.
 4. Kształtowanie ciekawości świata, poszerzenie horyzontów i myślenia perspektywicznego.
 5. Wzrost szans i pozytywny wpływ na uczniów narażonych na wykluczenie społeczne. Zwiększenie motywacji do nauki, dalszego uczestnictwa w kształceniu podstawowym, po okresie spędzonym za granicą w ramach mobilności.
 6. Podniesienie wyników w nauce uczestników projektu dzięki nabyciu nowych umiejętności, w tym cyfrowych.
 7. Uświadomienie potrzeby uczenia się przez całe życie.
 8. Pozytywny wpływ na zachowania uczniów, ograniczenie kłopotów wychowawczych.
 9. Zwiększenie wiedzy na temat Erasmus + i jego priorytetów, możliwości wykorzystania jego oferty w dalszej edukacji.
 1. Uczestnicy projektu rozwiną zachowania proekologiczne oraz zwiększą wrażliwość
  na piękno przyrody i ład przestrzenny oraz zdobędą świadomość jedności
  ze środowiskiem przyrodniczym i społeczno – kulturowym.

Regulamin Rekrutacji

Aneks nr 1 do Regulaminu

25.09.2023r.

Projekt pt. Mobilność edukacyjna uczniów ze Szczercowa szansą na sukces

Szanowni rodzice,

z ogromną radością informujemy, że Szkoła Podstawowa w Szczercowie przystąpiła do projektu p.t. Mobilność edukacyjna uczniów ze Szczercowa szansą na sukces. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych u uczniów, w szczególności wzrost kompetencji językowych oraz kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się, doskonalenie umiejętności cyfrowych oraz rozwijanie kompetencji
w zakresie zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt jest adresowany do 16 uczniów klas 6-tych oraz 14 uczniów klas 7-mych, którzy będą mieli możliwość wyjazdu do szkoły w mieście Braga, Portugalia na okres 12 dni. Planowany termin wyjazdu to kwiecień.

Oprócz pobytu w szkole, uczniowie będą zwiedzać okolice Bragi.

W związku z tym, prosimy rodziców zainteresowanych udziałem dziecka w projekcie,
o kontakt poprzez Librusa bądź osobisty z wicedyrektorem p. Grażyną Dobrowolską
w nieprzekraczalnym terminie do 4 października.

Na potrzeby projektu zostanie powołana Komisja Rekrutacyjna, która dokona weryfikacji zgłoszeń według formularza rekrutacyjnego. Wszystkich informacji na temat rekrutacji udziela Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej p. Grażyna Dobrowolska – wicedyrektor szkoły.

Wszystkie informacje o Projekcie oraz Regulamin będą wkrótce dostępne na stronie szkoły, na stronie Facebook szkoły oraz w sekretariacie szkolnym.