Ubezpieczenie uczniów 2023/2024

Nr polisy oraz zakres ubezpieczenia:    SKM_C250i23091106570

Ogólne warunki ubezpieczenia: OWU_NNW_Szkolne 2023

 

ZGŁOSZENIE SZKODY NNW DZIECI I MŁODZIEŻY DO COMPENSA TU SA

Compensa NNW Szkolne
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych.

Compensa Kontakt: +48 22 501 61 00

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków – ubezpieczenie szkolne 184 dostępne są:

na www.compensa.pl, w każdej placówce terenowej Compensy

Forma zgłoszenia szkody:

– pisemnie za pośrednictwem poczty na adres:

Compensa TU S.A. VIG,

02-342 Warszawa,

ul. Jerozolimskie 162,

z dopiskiem szkoda z NNW Szkolne,

– osobiście w każdej jednostce terenowej Compensy,

– za pośrednictwem strony internetowej www.compensa.pl

– u swojego Agenta

Biuro Ergo Hestia Bełchatów

ul. Piłsudskiego 1

97-400 Bełchatów

Druk zgłoszenia szkody dostępny na www.compensa.pl lub w szkole

 

NIEZBĘDNE INFORMACJE PRZY ZGŁASZANIU SZKODY:

1.Data, godzina i miejsce wypadku

2.Numer polisy, z której będzie zgłaszana szkoda

3.Dane osobowe Rodzica(PESEL, seria i numer dowodu osobistego)

4.Dane teleadresowe i PESEL Poszkodowanego

5.Okoliczności zaistnienia wypadku

6.Dane jednostki policji i innych służb, interweniujących na miejscu zdarzenia

7.Dane kontaktowe do ewentualnych świadków zdarzenia

8.Rodzaj doznanych obrażeń ciała

9.Numer konta do wypłaty odszkodowania

DO ZGŁOSZENIA DOŁĄCZMY NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

1. Kserokopia dowodu osobistego prawnego opiekuna.

2. Dokumentacja medyczna z przeprowadzonego leczenia, w tym w szczególności z udzielenia pierwszej pomocy bezpośrednio po zdarzeniu; dokumentacja musi zawierać diagnozę lekarską i potwierdzać związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy wskazanym zdarzeniem, a doznanym urazem.

3. Oryginalne rachunki i oryginalne dowody opłat (w przypadku roszczeń dotyczących kosztów leczenia).

W każdej chwili możecie Państwo sprawdzić status szkody dzwoniąc na numer: 801 120 000 lub 22 501 61 00.

W razie problemów ze zgłoszeniem lub wypłatą odszkodowania należy skontaktować się z Agencją ubezpieczeniową  obsługującą placówkę oświatową:

 Ubezpieczenia (PUNKT  ERGO HESTIA) Bełchatów ul. Piłsudskiego 1,

889-180-353  lub  44 634-80-88