„Mobilność edukacyjna uczniów ze Szczercowie szansą na sukces”

 

 

Informacje o projekcie:

Przedsięwzięcie „Mobilność edukacyjna uczniów ze Szczercowie szansą na sukces” współfinansowane jest przez Unię Europejską.

Projekt: „Mobilność edukacyjna uczniów ze Szczercowie szansą na sukces”

Nr projektu: 2023-1-PL01-KA122-SCH-000141581

Projekt realizowany jest prze Szkołę Podstawową im. ks. J. Baranowicza w Szczercowie,     ul. Łaska 8, 97-420 Szczerców.

Organizacją goszczącą jest szkoła Aggrupamento de Escolas Andre Soares z Miasta Braga, Portugalia.

Cele projektu:

 1. Podniesienie poziomu wiedzy, kompetencji, umiejętności 30 uczniów, w tym
  w zakresie  podstawy programowej w ramach przedmiotów j. angielski, informatyka, biologia, geografia, historia.
 2. Wzmocnienie współpracy z placówką przyjmującą oraz wymiany dobrych praktyk
  i współpracy międzynarodowej.
 3. Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w szczególności językowych, osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się.
 4. Doskonalenie umiejętności cyfrowych.
 5. Rozwijanie kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Korzyści z projektu:

 1. Zwiększenie świadomości obywatelskiej, zrozumienia, poszanowania i tolerancji
  dla odmiennych kultur i obyczajów.
 2. Wzmocnienie umiejętności w praktycznym zastosowaniu języka, przełamaniu barier
  w mówieniu i swobodnej rozmowie.
 3. Mocny, realny i mierzalny wzrost kompetencji kluczowych.
 4. Kształtowanie ciekawości świata, poszerzenie horyzontów i myślenia perspektywicznego.
 5. Wzrost szans i pozytywny wpływ na uczniów narażonych na wykluczenie społeczne. Zwiększenie motywacji do nauki, dalszego uczestnictwa w kształceniu podstawowym, po okresie spędzonym za granicą w ramach mobilności.
 6. Podniesienie wyników w nauce uczestników projektu dzięki nabyciu nowych umiejętności, w tym cyfrowych.
 7. Uświadomienie potrzeby uczenia się przez całe życie.
 8. Pozytywny wpływ na zachowania uczniów, ograniczenie kłopotów wychowawczych.
 9. Zwiększenie wiedzy na temat Erasmus + i jego priorytetów, możliwości wykorzystania jego oferty w dalszej edukacji.
 1. Uczestnicy projektu rozwiną zachowania proekologiczne oraz zwiększą wrażliwość
  na piękno przyrody i ład przestrzenny oraz zdobędą świadomość jedności
  ze środowiskiem przyrodniczym i społeczno – kulturowym.

Regulamin Rekrutacji

Aneks nr 1 do Regulaminu